§1 Postanowienia ogólne

1. Poniższe postanowienia obowiązują pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą, firmą P.U.H. MobiFix Szczepan Czekała NIP 682-17-55-808 oraz REGON 383-103-217 w zakresie świadczonych usług serwisu telefonów komórkowych, komputerów.

2. Potwierdzeniem zawarcia umowy o świadczenie usług serwisowych jest wystawienie przez serwis MobiFix PROTOKOŁU PRZYĘCIA ZLECENIA NR ...

3. Zleceniodawca z chwilą oddania sprzętu do serwisu MobiFix celem dokonania usług serwisowych zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Jego aktualny zapis znajduje się na stronie internetowej www.mobifix.com.pl oraz w siedzibach firmy MobiFix. Pozostawiając sprzęt Zleceniodawca, który otrzymuje WYDRUK PROTOKOŁU PRZYĘCIA ZLECENIA NR ..., niniejszym akceptuje regulamin oraz wszystkie jego postulaty.

3a. Wszelkie dodatkowe ustalenia będą miały zastosowanie jedynie w przypadku uprzedniego uzgodnienia z pracownikiem serwisu, które będą na piśmie.

4. Serwis MobiFix nie bierze żadnej odpowiedzialności za dane znajdujące się w pamięci urządzenia lub innych nośnikach (np. karcie pamięci) w całym procesie serwisu.

4a. Zleceniodawca jest zobowiązany do wykonania kopii zapasowej plików znajdujących się na urządzeniu oraz wyciągniecie wszelkich zbędnych rzeczy z telefonu/komputera, oraz oddaniu go w stanie podstawowym (URZADZENIE + BATERIA). Pozostawiając inne rzeczy zleceniodawca jest zobowiązany poinformować o tym przyjmującego, który uwzględni ten fakt wypisując PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA ZLECENIA NR... .

4b. W przypadku gdy Zleceniodawca nie poinformuje przyjmującego o pozostawionych rzeczach dodatkowych, serwis MobiFix nie bierze za nie żadnej odpowiedzialności. W przypadku zagubienia w/w rzeczy, Zleceniodawca nie posiada prawa do żądania pokrycia strat spowodowanych ich zgubieniem ponieważ zostawił je na własną odpowiedzialność i nie zastosował się do regulaminu.

5. W przypadku nie odebrania sprzętu w ciągu 3 miesięcy od daty przyjęcia, zgodnie z art. 180 K.C. w związku z art. 60 K.C. serwis MobiFix potraktuje to jako wolę wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem sprzętu za porzucony. Serwis nabywa go przez jego objęcie w posiadanie samoistne na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego.

6. Serwis MobiFix ma prawo wydać sprzęt każdemu, kto okaże podpisany PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA ZLECENIA NR … .

Warunkiem wydania sprzętu jest zwrot PROTOKOŁU PRZYJĘCIA ZLECENIA NR ... oraz pokwitowanie odbioru na PROTOKOLE ZAKOŃCZENIA ZLECENIA NR … .

7a. W sytuacji braku PROTOKOŁU PRZYJĘCIA ZLECENIA NR ..., zleceniobiorca ma prawo zarządać dowodu zakupu urządzenia z podanym numerem IMEI bądź innego dowodu, który jednoznacznie wskażę, iż osobą próbująca otrzymać urządzenie jest prawnym właścicielem owego urządzenia.

8. W przypadku nieodebrania przez Zleceniodawcę sprzętu we wskazanym terminie, serwis MobiFix ma prawo obciążyć Zleceniodawcę kosztami przechowywania sprzętu (5zł za każdy tydzień zwłoki), chyba że zleceniodawca ustalił z zleceniobiorcą inne warunki odbioru sprzętu.8a. Zleceniodawca, który nie dokona sprawdzenia sprzętu przy odbiorze lub nie zgłosi wadliwego działania sprzętu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jego odebrania, nie może mieć żadnych roszczeń w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu wobec serwisu MobiFix.

  • Serwis MobiFix ma prawo do nie wydania sprzętu, aż do chwili wpłacenia przez Zleceniodawcę równowartości za wykonaną usługę oraz innych kwot należnych zgodnie z niniejszym regulaminem.

 

§2 Postanowienia dotyczące szczegółów naprawy

 

1. Serwis MobiFix może odmówić przyjęcia lub naprawy sprzętu bez podania przyczyny.

2. Czas dokonania naprawy uwarunkowany jest dostępnością części serwisowych. Serwis ma prawo do wydłużenia szacowanego czasu naprawy.

3. Wycena naprawy przyjmowanego sprzętu jest bezpłatna tylko w przypadku gdy jej następstwem jest naprawa sprzętu w serwisie MobiFix.4. Serwis MobiFix nie odpowiada za usterki ukryte lub niewymienione przez Zleceniodawcę podczas procesu przyjęcia sprzętu- brak zadeklarowania na PROTOKOLE PRZYJĘCIA ZLENECNIA NR... owych usterek nie prowadzi do roszczeń gwarancyjnych.

5. Ze względu na politykę Serwis MobiFix dotyczącą ekologii oraz zasad dystrybutora części zamiennych, Zleceniodawcy nie zwracane są wymienione części, jedynie na wyraźnie żądanie Zleceniodawcy serwis MobiFix może odstąpić od w/w zasady.6. Serwis MobiFix w sytuacji niepoinformowania przez zleceniodawcę, że telefon ma zostać tylko i wyłącznie naprawiony na częściach oryginalnych, zleceniodawca ma prawo wykonać naprawę na częściach zamiennych.

7. Serwis MobiFix ma prawo wykonać usługi serwisowe we własnym zakresie lub powierzyć ich wykonanie firmom trzecim, w szczególności producentowi sprzętu.

8. Na wymienione elementy, Serwis MobiFix udziela 90 dni gwarancji.8a. Gwarancją nie objęte są części, które nie były wymienione na nowe w procesie naprawy.8b. Gwarancja nie obejmuje również części, które noszą ślady uszkodzeń powstałych z winy użytkownika oraz uszkodzeń mechanicznych, termicznych oraz chemicznych.

9. Z racji możliwości postępowania uszkodzeń elementów elektronicznych, wszelkie usterki, które mają zostać rozpatrzone w trybie gwarancyjnym należy zgłosić maksymalnie do tygodnia czasu od ich wystąpienia lub zgłosić to mailowo bądź telefonicznie oraz w jak najszybszym czasie dostarczyć sprzęt do punktu serwisowego.

10. Gwarancja zostaje anulowana w momencie stwierdzenia przez serwis MobiFix uszkodzenia plomb gwarancyjnych lub ingerencji innych osób, a także uszkodzeń wymienionych w punkcie 8b.

11. Serwis MobiFix zastrzega sobie możliwość zwrotu nienaprawionych urządzeń z odmiennymi objawami aniżeli w momencie przyjęcia. Wynika to z ukrytych uszkodzeń niemożliwych do wykrycia przed rozpoczęciem naprawy. Najczęściej odpowiedzialna za nie jest korozja po zawilgoceniu oraz przepięcie.

12. Serwis MobiFix nie ponosi żadnej odpowiedzialności gdy sprzęt posiadał certyfikat IP (International Protection Rating), a po dokonanej naprawie w serwisie telefon uległ rozszczelnieniu i stracił ten parametr.

13. Serwis MobiFix zastrzega sobie prawo do zmiany owego regulaminu bez podania przyczyny i wcześniejszego poinformowania.

 

Regulamin serwisu pogwarancyjnego MobiFix

01 stycznia 2020
Media Społecznościowe

Copyright © 2019-2020 MobiFix

P.U.H. MobiFix Szczepan Czekała
Teresin 8
32-112 Klimontów
NIP: 682-17-55-808
Sklep: ul. 3-Maja 91, 32-100 Proszowice

O Nas

Regulamin

Strona główna

Kontakt